Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden abonnementen uitgeverij CCM

Met ingang van 1 juni 2020 is vipdoc.nl gratis en zonder beperkingen toegankelijk voor iedereen. De bepalingen 2 t/m 4 zijn hierdoor niet meer van toepassing.

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften en online uitgaven die worden uitgegeven door Uitgeverij CCM te Maastricht, hierna ook te noemen “CCM”.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 CCM blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van het tijdschrift of toegang tot de online uitgave op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door CCM in dat geval deels gerestitueerd.

1.5 CCM is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

1.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk-, typ- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

3. Abonnementstermijn, opzegging

3.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (“Abonnementstermijn”). Prijswijzigingen voorbehouden.

3.2 Een Abonnementstermijn wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 3.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 3.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

3.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in punt 4.2 een bericht te sturen aan administratie@vipdoc.nl. Voor contactgegevens zie ook het colofon van deze uitgave. De opzegging wordt binnen drie weken schriftelijk bevestigd.

3.4. CCM behoudt zich het recht voor om bij restitutie van abonnementsgelden een bescheiden bedrag aan administratiekosten door te berekenen.

4. Betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro. De abonnementsprijzen vindt u in – of via een link in – het colofon van de uitgave.

4.2 Bij niet-tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is CCM gerechtigd de verzending van de tijdschriften of toegang tot de online uitgave eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incassobureau.

4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift of online uitgave gepubliceerd.

5. Persoonsgegevens

5.1 CCM is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen CCM en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) relevante aanbiedingen te doen van CCM.

5.2 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van CCM.

6. Klachten

6.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan CCM. CCM zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

7. Aansprakelijkheid

7.1 CCM is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door CCM geleverd artikel, ten aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

7.2 CCM is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van CCM gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van CCM, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van CCM, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van CCM. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van CCM. CCM is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het welkomstgeschenk is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan CCM is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal CCM de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

7.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat CCM aan de abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen CCM en de abonnee.

8. Slotbepalingen

8.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Maastricht bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze abonnementsvoorwaarden van CCM zijn in papieren vorm kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Uitgeverij CCM
Wycker Heidenstraat 2B04
6221 EP Maastricht
administratie@ccmmember.nl

Malcare WordPress Security