Gemeente Renkum gaat data gestuurd werken op sociaal domein

De gemeente Renkum heeft MvR & Partners gevraagd om mee te denken over de manier waarop de sturings- en verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch vergaard en gepresenteerd kan worden aan de organisatie en gemeenteraad. Voorwaarde hierbij is dat de invulling van data gestuurd werken past bij gemeente Renkum.

Binnen de gemeenteraad van Renkum is het ‘Masterplan 2020 – sociaal domein – van kader naar praktijk’ gepresenteerd waarin te bereiken resultaten en effecten worden benoemd. Daarnaast is er een raadsmotie ‘Grip op het sociaal domein’, die aansluit op het masterplan, en vooral gemaakt richting de raad zelf. De motie ondersteunt ofwel zorgt ervoor dat er inkadering is vanuit het ‘tel en vertel’ idee. Dat zorgt ervoor dat met de raad afspraken gemaakt worden over tellen en vertellen op basis van data/informatie en de manier waarop wordt gerapporteerd.

Meten en weten in Sociaal Domein

“Een doelstelling is bij voorbeeld dat je de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente wilt verhogen”, zegt Pieter Bas Becking, Manager Sociaal Domein bij de gemeente Renkum. “Maar hoe meet je dat en hoe weet je welke informatie je daarvoor in moet zetten… Wij willen vooral dat we ons binnen de organisatie meer bewust worden van kwantitatieve gegevens en welke effecten bereikt kunnen worden door die op de juiste manier te interpreteren.” Hij concludeert dat “we vooral op input sturen, maar er is eigenlijk nog geen gesystematiseerd sturingsmechanisme ingericht op basis van data die (mogelijk) beschikbaar is die ons laat zien in hoeverre ons beleid in de praktijk ook succesvol is.”

De samenwerking met MvR & Partners houdt in dat de gemeente Renkum MvR inzet om binnen de organisatie bewuster aan de slag te gaan met het gebruik van stuurinformatie. Welke informatie, waar en hoe beschikbaar is voor rapportage en analyse. Veel informatie is gefragmenteerd op verschillende plekken aanwezig, maar is nog te weinig centraal geregeld. Juist daar ligt een sterke behoefte: het samenbrengen en ontsluiten van informatie op een logische en gestructureerde manier.

Sturen op effecten

MvR is in Renkum, via een agile aanpak, begonnen om sturen op effecten mogelijk te maken. In eerste instantie als een pilot om te kijken hoe de gemeente Renkum vorm kan geven aan datagestuurd werken. Voor MvR is het vervolg tweeledig. “Ten eerste het helpen met het ontwikkelen van dashboards in BI- tool Cognos”, volgens Francine van der Kooij, Consultant bij MvR. “Ten tweede: het begeleiden van de medewerkers binnen het Sociaal Domein met de omslag naar datagestuurd werken.” Hierbij werkt MvR & Partners nauw samen met zowel beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein als met de IT-afdeling, zodat de nu gefragmenteerde informatievraag zo accuraat en doelgericht mogelijk kan worden vertaald naar Cognos, opdat de data ook daadwerkelijk inzicht geven en voor analyse bruikbaar zijn.

Gemeente Renkum heeft met ondersteuning van MvR & Partners eerder al succesvol digitaal zaakgericht werken ingevoerd.

Over MvR & Partners

MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering de overheid dichter bij de burger kan brengen. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren. MvR & Partners begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatiemanagement.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter